TicketTack Your Safe Ticket Sales 

Koop en verkoop E-Tickets

Algemene Voorwaarden TicketTack

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TicketTack B.V (“TicketTack”), gevestigd te 5663 PE Geldrop, aan ’t Zand 6, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 61462691.

De Algemene Voorwaarden van TicketTack zijn op 19 september  2014 gedeponeerd onder nummer  6142691 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen TicketTack en derden.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd:

De Diensten

TicketTack levert aan de gebruikers van het Platform de volgende diensten:

TicketTack faciliteert gebruikers bij de totstandkoming van een Koopovereenkomst tot koop en verkoop via het Platform van E-tickets tussen Koper en Verkoper;
TicketTack begeleidt het betalingsverkeer dat op grond van de Koopovereenkomst uitgevoerd wordt;
TicketTack ziet er met toepassing van de Gebruikersovereenkomst op toe, dat gebruikers alle gegevens ter beschikking stellen, die de totstandkoming, geldigheid en uitvoering van de Koopovereenkomst bevorderen;
TicketTack zal zich inspannen te bemiddelen tussen Koper en Verkoper, indien een aantoonbaar gebrek aan de geleverde E-tickets wordt geconstateerd.

Gebruikersovereenkomst

De overeenkomst, die gebruikers aangaan met het Platform voor de levering van de Diensten tegen een betaling van de Vergoeding.

E-ticket

Het toegangsbewijs tot een Evenement;

 

Evenement

De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend - een voorstelling wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot - een musical, theater, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;

Koopovereenkomst

De overeenkomst die tot stand komt tussen de Koper en Verkoper door gebruikmaking van het Platform, waarmee E-tickets voor Evenementen worden gekocht en verkocht;

 

Koper

De gebruiker, die via het Platform E-tickets voor een Evenement koopt en een Koopovereenkomst sluit met een Verkoper;

Platform

Het door TicketTack via internet aangeboden digitale platform, waarmee gebruikers, kopers en verkopers, de mogelijkheid wordt geboden E-tickets voor evenementen te kopen of te verkopen.

Vergoeding

De vergoeding die gebruikers betalen voor de Diensten.

Verkoper 

De gebruiker, die via het Platform E-tickets voor een Evenement te koop aanbiedt en een Koopovereenkomst sluit met een Koper;

Website

De website www.TicketTack.nl

Artikel 2. Algemeen

2.1 Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen en overeenkomsten die door tussenkomst van  TicketTack worden verricht respectievelijk gesloten via het Platform. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

2.2 Op de met een Koopovereenkomst geleverde E-tickets kunnen tevens van toepassing zijn de algemene voorwaarden, huisregels en/of gedragsregels van het Evenement. De Verkoper en Koper verklaren voor de totstandkoming van de verkoop/koop van het E-ticket kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, huisregels en/of gedragregsels van het Evenement en hiermee onvoorwaardelijk in te stemmen.

 

Artikel 3. Totstandkoming Gebruikersovereenkomst

3.1 De Gebruikersovereenkomst komt eerst tot stand, nadat alle vereiste gegevens aan TicketTack via het Platform zijn verstrekt en deze door TicketTack zijn geactiveerd.

3.2 TicketTack is te allen tijde bevoegd de Gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang (buiten-gerechtelijk) te ontbinden, indien gerede twijfel bestaat aan de door Verkoper of Koper verstrekte gegevens en/of handelen.

Artikel 4. Totstandkoming Koopovereenkomst

4.1 TicketTack treedt met betrekking tot de totstandkoming van een Koopovereenkomst via het Platform op als bemiddelaar en kan derhalve niet op enige wijze worden aangesproken, als partij bij die koopovereenkomst.

4.2 De Koopovereenkomst komt tot stand zodra de Koper de aanschaf van een E-ticket of E-tickets van Verkoper via het Platform heeft bevestigd en de daartoe geïnstrueerde betaling(en) heeft uitgevoerd.

4.3 Een beroep op ontbinding van de Koopovereenkomst op grond van artikel 6:625 BW is uitgesloten.

 

Artikel 5. E-tickets

5.1 Door gebruikmaking van het Platform, acceptatie van de Algemene Voorwaarden, toepasselijke algemene voorwaarden, huisregels en/of gedragsregels van een Evenement garandeert Verkoper TicketTack en Koper dat de door hem aangeboden E-tickets de officiële toegangsbewijzen zijn, zoals door het Evenement, dan wel haar organisator, zijn uitgegeven.

5.2 Verkoper staat er tevens voor in dat toestemming voor de verkoop van de E-tickets van het Evenement of de organisator daarvan niet vereist is, dan wel is verkregen.

5.3 Indien Verkoper en/of Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden, wordt de Gebruikersovereenkomst geacht van rechtswege te zijn ontbonden zonder dat het Platform gehouden zal zijn tot betaling van enige (schade-)vergoeding.

5.4 De verkoopprijs van E-tickets wordt bepaald door de Verkoper maar wij als TicketTack behouden altijd het recht om deze te kunnen afwijzen.

5.5 Bij high risk events kunnen wij ten alle tijde vragen om verstrekkende gegevens.

Artikel 6. Vergoeding

6.1 TicketTack ontvangt voor de Diensten na de totstandkoming van een Koopovereenkomst een Vergoeding ter grootte van dertien procent (13%) van de totale verkoopprijs inclusief BTW.

6.2 Koper betaalt als Vergoeding voor de Diensten aan  TicketTack vijf (8) procent over de totale verkoopprijs inclusief BTW.

6.3 TicketTack betaalt na afronding van de transactie  aan Verkoper de totale verkoopprijs inclusief BTW onder aftrek van vijf (5%) procent.

Artikel 7. Aansprakelijkheid ten aanzien van de Koopovereenkomst

7.1 TicketTack sluit elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor de gevolgen van:

                - Al dan niet bewust veroorzaakte veranderingen aan een E-ticket door Verkoper,
                  waardoor de toegang tot een evenement wordt ontzegd;

                - De weigering van de organisatoren van het Evenement om met het via het
                  Platform aangeschafte E-ticket toegang te verlenen;

                - Het geen doorgang vinden van een Evenement om welke reden dan ook.

7.2 TicketTack sluit elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor enige schade van de Koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement, waarvoor de E-tickets zijn aangeschaft.

7.3 TicketTack sluit elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor verlies of beschadiging van E-tickets door de Koper door welke oorzaak dan ook uit.

Artikel 8. Aansprakelijkheid ten aanzien van de Gebruikersovereenkomst

8.1 TicketTack sluit elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor elke schade ten gevolge van het niet functioneren van het Platform, zowel wat betreft de verbinding met het Platform, als de voor het functioneren van het Platform gebruikte hard- en software.

8.2 Voor zover aansprakelijkheid van TicketTack  uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van TicketTack.

8.3 In geval van overmacht aan de zijde van TicketTack , waardoor TicketTack  geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de gebruikers van het Platform kan voldoen, doen gebruikers afstand van enig recht op schadevergoeding.

Artikel 9. Wet bescherming persoonsgegevens

9.1 TicketTack  doet al datgene dat is vereist om te voldoen aan een optimale bescherming van de door gebruikers via het Platform verstrekte gegevens en zal deze gegevens volgens haar Privacy Policy, zoals vermeld op haar Website, slechts gebruiken om de Diensten te leveren en de gebruikers met elkaar te laten communiceren.

9.2 TicketTack  behoudt zich het recht voor ondanks de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens toch tot (gedeeltelijke) openbaarmaking of gebruik van de verstrekte gegevens over te gaan, indien andere wettelijke bepalingen en/of de toepassing van de Algemene Voorwaarden dit noodzakelijk maakt.

Artikel 10. Klachtenregeling

10.1 Gebruikers kunnen gebruik maken van de bij TicketTack geldende klachtenregeling door de indiening van een klacht over de Diensten via de daarvoor speciaal vermelde knop op de Website.

10.2 De klachtenregeling kan door gebruikers van het Platform ook worden gebruikt voor klachten over het handelen van Verkoper of Koper  in het kader van de Koopovereenkomst. TicketTack  zal zich in dat geval inspannen om indien gewenst een minnelijke regeling tussen partijen bewerkstelligd te krijgen, waarbij TicketTack geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot het resultaat van de poging tot die minnelijke regeling.

Artikel 11. Rechtskeuze

Op de Algemene Voorwaarden en alle overige tussen betrokken partijen verrichte (rechts)handelingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is de rechter te Amsterdam bevoegd.

ALVORENS EEN GEBRUIKER TE ACCEPTEREN ALS GEBRUIKER VAN HET PLATFORM MOET ZIJ/HIJ DE VOLGENDE BOXEN AANVINKEN.

□             Gebruiker bevestigt de algemene voorwaarden van  TicketTack te hebben gelezen en hiermee volledig in te stemmen

□            Gebruiker bevestigt de gebruikersinstructie van TicketTack  te hebben gelezen en hiermee volledig in te stemmen

□             Gebruiker bevestigt de disclaimer op de website van TicketTack te hebben gelezen en hiermee volledig in te stemmen

 

 

 

waarom?

  • Gecontroleerde verkopers
  • Gecontroleerde tickets
  • Direct in uw mailbox

klanten zeggen...

  • “Super site......... aanklikken betalen en hebbes.......scannen met qr code en feesten”

  • “Super goed verlopen, toch nog naar een uitverkocht feest geweest”